ഏറ്റവും പുതിയ ക്രിസ്സ്മസ്സ് ഗാനം

Description

കുമ്പിൾ ക്രിയേഷൻ നിർമ്മിച് ജോസ് കുമ്പളവേലിൽ രചന നടത്തി ഈ പുതിയ ക്രിസ്സ്മസ്സ് ഗാനം നമ്മുടെ ശ്രെയമോൾ മാധുര്യ സ്വരത്തിൽ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു , ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രേഷകർക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *